កោះអញ្ជើញទទួលរង្វាន់

វេនរាយនាម5,000

វេនរាយនាម10,000

វេនរាយនាម15,000

វេនរាយនាម20,000

វេនរាយនាម30,000

រង្វាន់សរុបទាំងអស់

បានកោះអញ្ជើញជោគជ័យ៖ 0/10

បានកោះអញ្ជើញជោគជ័យ៖ 0/20

បានកោះអញ្ជើញជោគជ័យ៖ 0/30

បានកោះអញ្ជើញជោគជ័យ៖ 0/40

បានកោះអញ្ជើញជោគជ័យ៖ 0/50

បញ្ជីចោរសមុទ្រ

បានកោះអញ្ជើញជោគជ័យ៖ 0/50 ចោរសមុទ្រ

Luffy Zoro Nami Usopp Sanji Robin Franky Chopper N.W Brook Jinbe Doflamingo Mr.0 Crocodile Moriah Mr.1 Buggy Law Apoo Bartolomeo Bege Perona Arlong Hat-chan Rebecca Kin'emon Enel
Ivankov Marco Mr2. Bon Clay Sabo Reiju Ichiji Luccy Sentomaru Monet Jozu Hawkins Sugar Baby - 5 Dr - Caesar Ivankov N.W Chopper N.W Zoro N.W Robin Smoker Magellan Rayleigh Shiliew Perospero T.Kuma Sengoku